Adviseur voor ondergrondse infrastructurele projecten

Met onze onafhankelijke positie kunnen we u voorzien van een betrouwbaar advies.

Hans-Peter Roelofsen,
directeur Robu Ondergrondse Infra
(+31) 06-13 17 37 14

person

Welkom op de website van Robu Ondergrondse Infra

Robu Ondergrondse Infra heeft als doel het duurzaam ontwikkelen en ontwerpen van energienetten, het bieden van ondersteuning aan netbeheerders en aannemersbedrijven in de ondergrondse infrastructuren, Ook zijn wij een goede onafhankelijke gesprekspartner voor projectontwikkelaars en particuliere organisaties (denk daarbij aan de recreatiesector, bungalowparken etc.).

“Tracé engineering Onderstation Doetinchem naar Schakelstation Olde Kaste”

- Hans-Peter Roelofsen, Robu Ondergrondse Infra
img
Engineering

Verzorgen van voorbereiding ten behoeve van aanleg nutsvoorzieningen

Engineering

Robu Ondergrondse Infra verzorgt de totale voorbereiding voor uw projecten. Het bieden van een totaalpakket met alle kennis voor het optimaal kunnen combineren met de verschillende disciplines.

Robu Ondergrondse Infra heeft ervaring op het gebied van:

 • Waterleiding
 • Gasleidingen
 • Elektra LS
 • Elektra MS
 • Glasvezelkabel
 • Gestuurd boren

Al de zorgen met betrekking tot het ontwerp worden u uit handen genomen. Overleg met o.a. gemeentes, provincies e.d. worden door ons verzorgd. Ook het schrijven van een RAW-bestek en het maken van de (voor-)calculaties kunnen door ons worden verzorgd.

img
Projectmanagement

Robu Ondergrondse Infra kan uw ondersteunen bij het uitvoeren van projecten

Projectmanagement

Robu Ondergrondse Infra kan ook als directievoerder optreden voor de opdrachtgever. Vooral bij tijdelijke pieken is het makkelijk een goede onafhankelijke partij in te schakelen om de zorgen bij u weg te nemen.

Ook bij de uitvoering van grote werken kan Robu Ondergrondse Infra u de helpende hand bieden. Door onze ervaring in het voeren van projectleiding voor aannemer en netbeheerders.

img
Tekenwerkzaamheden

Robu Ondergrondse Infra biedt ondersteuning en het zelfstandig uitvoeren van tekenwerkzaamheden voor ondergrondse infra

Tekenwerkzaamheden

Robu Ondergrondse Infra voert alle voorkomende tekenwerkzaamheden uit op het gebied van ondergrondse infrastructuur. Dit kan zijn het nieuw te ontwerpen leidingdeel met appendages of het reviseren van tekeningen na aanpassingen in het veld. Daarnaast voert Robu Ondergrondse Infra het inmeten en verwerken van ingemeten punten uit op tekening.

img
Omgevingsadvies

Robu Ondergronde Infra brengt omgevingsadvies uit op basis van verschillende onderzoeken.

Omgevingsadvies

Bij Robu Ondergrondse Infra kunt ut terecht voor omgevingsadvies en onderzoeken op het gebied van:

 • Archeologie
 • Flora Fauna
 • Niet gesprongen explosieven
 • Milieukundig onderzoek
 • Sonderingen
img
Calculatie

Robu Ondergrondse Infra kan voor u de volledige begroting van een project maken. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de wensen, behoefte en inbreng van de klanten.

Calculatie

Voor het uitvoeren van projecten zijn (complexe) begrotingen nodig. Dit om inzicht te verkrijgen in de totale kosten van een project. Robu Ondergrondse Infra maakt zijn begrotingen in een begrotingsprogramma waarbij uitwisseling met Excel documenten mogelijk zijn. Hierdoor kan een specifieke Excelbegroting van een opdrachtgever worden opgenomen in de begroting.

ERP advies

Robu Ondergrondse Infra kan u bijstaan bij het toepassen van Metacom in delen van uw proces.
vraag vrijblijvend advies
panel logo
METACOM

Robu Ondergrondse Infra kan u helpen bij het integreren van Metacom in delen van uw proces.
Ook voor het bouwen van rapportages vanuit Metacom is Robu een goede partner.

Onze projecten

Projecten voor Oplevering project Liander Doetinchem-Olde Kaste

Door Robu Ondergrondse Infra is de voorbereiding uitgevoerd voor het project “Tracé engineering Onderstation Doetinchem naar Schakelstation Olde Kaste”. De opdracht is voor het verzwaren van de capaciteit voor Schakelstation Olde Kaste.

 

Voor het te ontwerpen tracé zijn er overleggen geweest met Provincie, Gelders Landschap en gemeente over de te volgen routes. Hier zijn de tekeningen van gemaakt inclusief de bijbehorende boorprofielen van de gestuurde boringen. Na goedkeuring van het tracé door opdrachtgever Liander zijn door Robu de benodigde vergunningen aangevraagd.

 

Na oplevering van alle stukken aan Liander, heeft Liander de uitvraag gedaan bij de aannemers.


Na gunning van het project is bijgaande film gemaakt door Liander met BAM als uitvoerende aannemer.

 

KLEINE IMPRESSIE VAN DE UITVOERING

“Tracé engineering Onderstation Doetinchem naar Schakelstation Olde Kaste”

Hans-Peter Roelofsen, Robu Ondergrondse Infra
person

Projecten voor Onderzoeken kabeltracé en vervolgadvies

Naast het ontwerpen, de engineering en het uitwerken van uiteenlopende technische producten biedt Robu Ondergrondse Infra meer mogelijkheden.

Zo hebben we recent op verzoek van één van onze opdrachtgevers een aantal specialistische onderzoeken mogen uitvoeren op een door ons ontworpen middenspanningstracé. Voordat er gegraven mag worden, dient er inzichtelijk gemaakt te worden welke risico’s en beschermde waarden in de grond aanwezig kunnen zijn. Denk hierbij aan vervuiling van de bodem, Niet-gesprongen explosieven uit de 2e wereldoorlog maar ook archeologisch waardevolle objecten of structuren in de ondergrond. Deze onderzoeken zijn door ons uitgevoerd conform de huidige richtlijnen en normen waarbij op een pragmatische wijze wordt gekeken naar de uitvoeringsmethode en de theorie, afgestemd met het bevoegd gezag. Afhankelijk van de resultaten van de bureaustudies kan vervolgonderzoek noodzakelijk zijn, ook dit kunnen we volledig verzorgen onder de juiste certificering.

Daarnaast mag een goed inzicht op de impact van de ecologische aspecten op uw project niet ontbreken. De beschermde plant- en diersoorten en nabijgelegen natuurgebieden mogen aantoonbaar geen (blijvende) invloed ondervinden van de werkzaamheden. Voordat we het ontwerp definitief maken, verzorgen onze specialisten dan ook een uitgebreid bureau- en veldonderzoek om te kunnen voldoen aan de Wet Natuurbescherming. Indien nodig, wordt een Aerius-berekening uitgevoerd om de impact op Natura2000-gebieden te kunnen aantonen, eventueel gevolg door een voortoets, passende beoordeling of het begeleiden van een ontheffing van de Wet Natuurbeheer.

“Ontworpen tracé Almere gereed. ”

Hans-Peter Roelofsen, Robu Ondergrondse Infra
person
box-img
Foto omgeving

Projecten voor Stad in Bedrijf

Robu Ondergrondse Infra is in juli 2008 gestart met als doel het ondersteunen van netbeheerders en aannemers bij het voorbereiden en uitvoeren van projecten.

Voor diverse opdrachtgevers verzorgt Robu ondersteuning in het engineren van projecten in ondergrondse gasleidingen. Dit houdt in het verzorgen van vergunningen, ontwerpen van leidingtracés, ontwerpen en berekenen van afsluiter schema’s.

Dit vanuit het oogpunt om een doelmatig systeem voor de laagst mogelijke investeringskosten.

Vooral voor netbeheerders is dit een belangrijke zaak in verband met aantoonbaarheid naar de ACM. Er worden namelijk maatschappelijke gelden besteed aan het ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van leidingsystemen.

Ook voor particuliere organisaties kunnen wij onderzoeken uitvoeren of de aanwezige kabels en leidingen nog voldoen aan de huidige belasting en wettelijke eisen. Veel parken zijn in een verleden opgezet en naargelang de vraag naar woonruimte uitgebouwd. Door hier weer een deugdelijk pakket samen te stellen voor beheer en onderhoud, kan in geval van calamiteit, makkelijk worden teruggezocht wat de laatste reparaties waren en wat voor materialen er zijn gebruikt.

Bij het verleggen van kabels en leidingen wordt er overleg gevoerd tussen de netbeheerders en de opdrachtgever van de verlegging. Op basis van deze gesprekken en een inventarisatie van de aanwezige kabels en leidingen wordt er een plan gemaakt wat voor maatregelen er genomen moeten worden. Hier worden dan tekeningen voor gemaakt en voorgelegd aan de betreffende netbeheerders. Nadat het definitieve tracé is vastgesteld, wordt de definitieve kabels- en leidingtekeningen gemaakt.

Wanneer het project in uitvoering gaat wordt ook de directievoering voor de opdrachtgever uitgevoerd.

Daarnaast is er kennis aanwezig binnen Robu voor het adviseren en begeleiden van organisaties in relatie tot automatiseringssystemen. Deze systemen kunnen namelijk goed aansluiten bij de hedendaagse digitalisering van de medewerkers. Iedereen heeft wel facebook of twitter en maakt gebruik van diverse applicaties op telefoon, tablet of computer. Door gebruik te maken van deze kennis bij de medewerkers van de organisatie kunnen systemen geoptimaliseerd worden.

Voor al deze werkzaamheden moeten ook kostprijsberekeningen worden gemaakt. Ook deze berekeningen worden door Robu van begin tot eind verzorgd. Na overleg wordt deze begroting aangepast in het format waarmee de opdrachtgever in het eigen systeem goedkeuring kan vragen voor het budget.

Kortom voor de totale oplossingen op infra gebied is Robu Ondergrondse Infra uw perfecte partner.

“In het november nummer van het blad Stad in Bedrijf heeft Robu Ondergrondse Infra een stuk geplaatst met de uitleg over het ontstaan en de huidige stand van zaken.”

Stad in Bedrijf,
person
box-img
Foto Stad in bedrijf

Vragen? Neem contact met ons op